Commander
draudimas internetuCommanderJeep Commander

Klasikinio dizaino Jeep Commander yra pirmasis iš Jeep automobili? šeimos su trimis s?dyni? eil?mis, kuriame patogiai jau?iasi septyni keleiviai. Lankstus, tvirtas 4 x 4 modelis yra sukonstruotas taip, kad pasižym?t? tokiomis eksploatacin?mis savyb?mis, kokiomis pasižymi tik Jeep automobiliai bei gal?t? pasi?lyti didesn? galingum?, didesn? lankstum? ir pažangias saugos technologijas, kurios neabejotinai skirtos tarptautiniams klientams pritraukti.
Status Jeep Commander priekinis stiklas, galin?s šviesos ir automobilio galinis tiltas, o taip pat vertikalesni k?bulo šonai ir šoniniai stiklai formuoja klasikin? Jeep automobilio stili?. Šoninio vaizdo veidrod?liai taip pat išsiskiria ryškia ir specialiai parinkta konstrukcija. Apskritai Commander automobilis atrodo tvirtas ir patikimas d?l klasikinio Jeep automobili? stiliaus – vertikalumo ir tvirtumo. Commander patraukia d?mes? unikaliu Jeep dizainu, kuriame susilieja praeitis ir dabartis.

„Originalus Jeep Cherokee automobilis yra autentiškos, klasikin?s formos, kuri ?augusi ? visuomen?s s?mon?„, – teigia Donaldas A. Renkertas, vyresnysis Jeep Studio, Chrysler Group Product dizaino skyriaus, vadybininkas. „Jeep Commander automobilis, kuriame dera klasikini? ankstesni? Jeep modeli? savyb?s, atrodo toks paž?stamas klientams, nors tai – naujut?laitis modelis. Commander automobilis sukelia dĂ©j? vu jausm?, tod?l klient? veidai nušvinta daug sakan?iomis pasitenkinimo šypsenomis. Tai visiškai naujas ir kartu visiškai nesenstantis automobilis.„

Laimingos šypsenos nepalieka klient? veid? ir išvydus automobilio salon?, kur detal?ms skiriamas didžiulis d?mesys. Tiek pavar? perjungimo rankena, tiek keturi apval?s matuokliai prietais? skydelyje, tiek vairas rodo, kad Jeep Commander automobilis savo išvaizda yra ištobulintas ir unikalus.

Naujos konstrukcijos s?dyn?s ergonomiškos bei patogios ir pirm? kart? Jeep automobilyje j? yra trys eil?s. Kiekviena eil? yra šiek tiek aukštesn? už prieš j? esan?i? – šis išskirtinis teatro stiliaus s?dyni? išd?stymas užtikrina kiekvienam keleiviui geresn? priekin? ir bendr? vaizd?. Antra ir tre?ia s?dyni? eil?s gali b?ti nulenktos ? priek?, jeigu reikia plokš?io pagrindo bagažui. Jeep Commander ilgesnis už naujausi?j? Jeep Grand Cherokee tik 37 mm (1,5 col.), ta?iau jame ?rengtos trys s?dyni? eil?s. Kadangi juose sumontuotos tos pa?ios 4 x 4 sistemos, j?gos pavaros konstrukcijos ir tarpuratis (2780 mm/109.4 col.), Commander yra tiek pat manevringas ir pasižymi tokiomis pat važiavimo bekele charakteristikomis kaip ir Grand Cherokee.

D?l pakopinio Jeep Commander automobilio stogo vidaus aukštis antroje ir tre?ioje eil?je s?dintiems keleiviams yra tikrai pakankamas. Papildantys priekyje ?rengt? liuk?, virš antros s?dyni? eil?s ?rengti Command-ViewTM, nauji ir pažang?s stoglangiai (tamsinti).

Apatin? prietais? skydelio dalis yra tokia pati kaip ir Grand Cherokee automobilyje, bet viršutin? dalis – visiškai nauja su keturiomis apskrit? reguliuojam? oro ang? poromis ir prabangiai atrodan?iomis 16 šešiabriauni? varžt? galvut?mis (14 iš j? yra funkcional?s), prisidedan?iomis prie mechaniškos transporto priemon?s išvaizdos. Tiek vairo centre, tiek ir ant pavar? keitimo rankenos puikuojasi Jeep logotipas, ?r?mintas šviesiame žiede ir primenantis šešiabriauni? varžt? galvutes. Šis logotipas taip pat pabr?žia bendr? stili?. Tiksliame keturi? skali? prietais? skydelyje su šviesos diodais matuokliai yra tams?s, j? grafiniai elementai balti, o rodykl?s raudonos, tod?l rodmenys puikiai matosi bet kokiomis s?lygomis.

Prabangiai ?rengtos septynios s?dimosios vietos

Jeep Commander automobilyje teatro stiliumi ?rengtos s?dimosios vietos dar labiau padidina septyni? keleivi? s?dyni? išd?stymo trimis eil?mis funkcionalum?. Antros eil?s s?dyn?s yra ?rengtos 117,3 mm (4,62 col.) aukš?iau negu priekin?s eil?s, o tre?ios eil?s s?dyn?s – 120,45 mm (4,74 col.) aukš?iau negu antros eil?s. D?l to keleiviams atsiveria puikus apylinki? vaizdas.

Antros eil?s s?dyn?s, padalintos santykiu 40/20/40, yra sukonstruotos taip, kad išorines dalis galima b?t? nulenkti ? priek?, o tre?ioje eil?je s?dintys keleiviai gal?t? ?lipti ar išlipti iš bet kurios automobilio pus?s. Vis? trij? antros eil?s s?dyni? atlošus galima nulenkti, jeigu reikia plokš?io pagrindo bagažui.

Siekiant didžiausio komforto, tre?ioje Jeep Commander automobilio s?dyni? eil?je yra ?rengta šildymo, ventiliacijos ir v?dinimo sistema. Visiškai nepriklausomai nuo priekin?s sistemos, ji pu?i? šilt? arba v?s? or? per vien? ang? grind? lygyje ir dvi angas abejose galin?s apdailos plokšt?s pus?se, per kurias oras pu?iamas sukamuoju srautu.

Jeep Commander pasižymi ne tik ?sp?dingu septyni? s?dyni? ?rengimu, bet ir erdvumu – keleiviams ir bagažui. Automobilyje esant septyniems keleiviams, vis dar lieka vietos 170 litr? (6 kub. p?d?) bagažui. Nulenkus tre?ios eil?s s?dynes, bagažo skyriaus talpa padid?ja iki 973.5 litr? (34,38 kub. p?d?), o nulenkus ir antros eil?s s?dynes bagažo skyriaus talpa iš viso išauga iki 1775.6 litr? (62,7 kub. p?d?).

?sp?dingas pravažumas

Geriausios savo klas?je važiavimo bekele ir keliu charakteristikos buvo tiesiog b?tinos Jeep Commander automobiliui. Tad Jeep inžinieri? komanda sukonstravo šios klas?s lyder?: jie Commander automobilyje ?reng? tokias pa?ias 4 x 4 sistemas, pakab? ir j?gos pavaros konstrukcijas kaip ir apdovanojimu ?vertintame Jeep Grand Cherokee, ?skaitant savarankišk? priekin? pakab? ir krumpliastiebin? vairo valdikl?.


Naujieji varikliai lemia didesn? veiksmingum? ir galingum?

3,0 CRD variklis – tai naujos kartos DaimlerChrysler variklis, pasižymintis geriausiomis savo klas?je galios ir sukimo momento charakteristikomis, kurios laiduoja didžiul? tempimo gali? ir nedideles kuro s?naudas. Sukurtas pagal naujausi? Mercedes-Benz technologij?, su Bosch aukšto sl?gio kuro ?purškimo sistema (1600+ baras), kintan?ios geometrijos turbokompresoriumi ir keturiais vožtuvais kiekvienam cilindrui, naujasis V-6 variklis atitinka išmetam?j? teršal? standart? Euro 4. Be to, Jeep Commander automobilio dyzelinio kuro išmetamojoje sistemoje yra standartiškai integruotas dyzelinio kuro daleli? filtras.

Didžiausia galia yra 160 kW (218 AG DIN), o didžiausias sukimo momentas – 510 N•m (376 svar./p?d.) – pasiekiamas, esant vos 1600 - 2000 aps./min. Akceleratoriaus pedalas yra patobulintas, kad b?t? sumažinti perjungimai ? žemesn? pavar? normalaus važiavimo metu, bet palikta galimyb? iki galo nuspausti pedal?, kai prireikia pagreit?jimo per trumpesn? laik?.

Klientams, pageidaujantiems geriausi? eksploatacini? savybi?, 5.7 litr? HEMI® variklis užtikrina savo klas?je pirmaujan?ias galios ir sukimo momento charakteristikas: 240 kW (326 AG DIN) ir 500 Nm (369 svar./p?d.). 4,7 litr? V-8 variklis buvo gerokai patobulintas, kad tikt? naujajam Jeep Grand Cherokee, o visa ši pažangi konstrukcija perkelta ? Jeep Commander automobil?.

Dvi automatin?s transmisijos – aukš?iausios klas?s patobulinimas

3,0 CRD variklis yra sujungtas su penki? grei?i? W5A580 automatine transmisija, kuri garantuoja tolygius perjungimus ir optimalias dyzelinio variklio kuro s?naudas. 5-45RFE penki? grei?i? automatin? transmisija, naudojama su 5,7 litr? HEMI® ir 4,7 litr? V-8 varikliais, buvo patobulinta geresn?s kokyb?s perjungim? ir Jeep Commander tempimo charakteristik? prasme.

Abejose transmisijose yra interaktyvi pavar? perjungimo sistema (Electronic Range Select). Transmisija užtikrina visiškai automatin? pavar? perjungim?, kai pavar? perjungimo svirtis yra pad?tyje „drive“ , ta?iau vairuotojas gali pavaras nuosekliai perjungin?ti ir rankiniu b?du – tereikia pasukti pavar? perjungimo svirt? ? kair? ar dešin? nuo „drive“ pad?ties. Tai suteikia vairuotojui tikslaus valdymo galimyb?, atsižvelgiant ? važiavimo keliu ir bekele s?lygas.

D?l pažangios pakabos patogu vairuoti ir važiuoti

Jeep Commander automobilio pakaba ir važiuokl? yra tokios pa?ios kaip ir Jeep Grand Cherokee modelio. Pažeminta ir paaukštinta priekin? pakaba užtikrina vairuotojui didesn? tikslum? ir tobulesn? valdym?, tikslesn? vairavim? ir, be jokios abejon?s, puikias Commander automobilio važiavimo bekele charakteristikas. Mažas pos?kio spindulys – 11,8 m (38,7 p?dos) – lankstaus vairavimo garantas.

Standartiškai komplektuojama elektronin? stabilumo programa (Electronic Stability Programme (ESP)) gelbsti vairuotojui, atliekant sud?tingus manevrus ant bet kokio tipo dangos. ESP priima signalus iš davikli?, ?rengt? visoje transporto priemon?je, kad tinkamai sureguliuot? stabdžius ir droselin? vožtuv? kryptiniam stabilumui palaikyti.

Daugiau informacijos: www.silberauto.lt


 
SKELBIMAI  
Draudimas internetu