Nissan
draudimas internetuNissan

Nissan

Nissan Motor Co koncerno istorija atrodo išties ?sp?dinga. 1933 m. ?kurtas koncernas tapo pirm?ja Japonijos automobili? ?mone, prad?jusia masin? gamyb?.
Per vis? š? gyvavimo laik? Nissan teko patirti visko – ir s?kming? akimirk?, ir kar?i? nusivylim?. Pats sunkiausias laikotarpis koncernui prasid?jo nuo pra?jusio amžiaus 1990-?j? met? antrosios pus?s, kai d?l rimt? ekonomini? problem? Nissan atsid?r? ant bankroto ribos. Ta?iau, nepaisant ?mon? užgriuvusi? sunkum?, sprendimas buvo rastas – 1999 m. sudaryta strategiškai naudinga Nissan ir Renault s?junga. Nissan vadovu tapo Carlosas Ghosnas, per kelet? met? sugeb?j?s ištraukti koncern? iš duob?s ir paversti j? pelninga pasauline automobili? gamybos ?mone.

Nissan sugr?žo – dabar ši ?mon? stipresn? nei bet kada

Kasmet stambiausi pasaulyje ekonominiai leidiniai sudaro ?vairias verslo pasaulio reitingavimo lenteles. Vienu svarbiausi? visuomet buvo laikomas ?mon?s vert?s reitingas. Dvi pirm?sias eilutes šioje paskutini?j? met? reitingavimo lentel?je užima General Electric ir Microsoft. Dar prieš kelet? met? ant bankroto ribos balansavusi Nissan ?mon? 2003 m. šioje reitingavimo lentel?je už?m? 34-?j? viet?, o pra?jusiais metais pakilo ? 22-?j? pozicij?.
Panašiai reitinguojami ir ?moni? vadovai. 2004 m. viršutin?je eilut?je buvo ?rašyta General Electric vadovo Jack Uelch pavard?, antroji vieta atiteko turtingiausiam pasaulyje žmogui – Microsoft vadovui Billui Gatse‘ui. Nissan Motor Co prezidentas Carlosas Ghosnas 2004 m. pripažintas tre?iuoju verslo pasaulio lyderiu, pakilusiu viena eilute aukš?iau, palyginti su 2003 metais.

Nr. 2 pagal rinkos vert?, Nr. 1 pagal pelningum?

Vertinant automobili? gamybos ?mones ?prastu b?du, kaip žinia, didžiausiu pagal gamybos apimt? koncernu pasaulyje yra laikomas General Motors. Kova d?l antrosios ir tre?iosios vietos paskutiniuoju metu vir? tarp Toyota ir Ford grup?s. Renault-Nissan s?junga 2004 metais automobili? rinkos pasaulyje už?m? ketvirt?j? viet?. Ta?iau reitinguojant ?mones tokiu principu, atsižvelgiama tik ? pagaminam? automobili? skai?i?, o ne ? ?mon?s darom? pažang? arba efektyvum?. Šie paskutinieji kriterijai geriausiai padeda nustatyti automobili? gamybos ?moni? rinkos vert?. 2004 metais didžiausi? rinkos vert? turin?ia automobili? gamybos ?mone tapo Toyota. ? antr?j? viet? šioje lentel?je pakilo Nissan ?mon?, kurios rinkos vert? sudar? apie 50 mlrd. JAV doleri? – panašiai tiek, kiek ir Ford, Peugeot bei Volkswagen kartu sud?jus.

NISSAN PREK?S ŽENKLO FILOSOFIJA

Per 72 veiklos metus Nissan prek?s ženklas išpopuliar?jo visame pasaulyje. Ta?iau tikrasis Nissan ženklo stilius ir jo esm? liko neaiški ir tolima vartotojui. Nissan ?mon? yra žinoma kaip kokybišk? ir patikim? automobili? gamintoja, ta?iau didesn? jos dalis produkcijos buvo playginti beveid? ir orientuota ? „pilk?j? mas?„ su vidutiniu skoniu.

Nissan Motor Co prezidentu tap?s Carlosas Ghosnas kartu su vyriausiuoju ?mon?s dizaineriu Shiro Nakamura nusprend? pasukti visai kitu keliu. Savo galvoje jis tur?jo susik?r?s originali? Nissan ateities vizij? – Nissan jis ?sivaizdavo kaip radikaliai besiskirian?i? nuo konkurent? ?moni?, veikian?i? pagal savo susikurtas taisykles ir nepaisan?i? pasenusi? ir nemading? id?j?. Buvo atsisakyta ankstesni? praktiškumo argument?. Atsinaujinusi Nissan ?mon? savo d?mes? sutelk? ? emocines vertybes, iš kuri? ryškiausia yra „išsiskirti iš kit?„. Šiandieninis Nissan tikslas – ne stengtis visiems nors truput? ?tikti, bet orientuotis ? tuos žmones, kurie nori išsiskirti iš pilkos mas?s ir kurie vertina original? dizain? bei stili?, pažangius techninius sprendimus ir kokyb?. Pradedant nuo naujosios kartos Primera, pagrindiniais vis? Nissan modeli? k?rimo principais tapo originalus dizainas, puikios dinamin?s savyb?s ir vartotojui patogi technologija.

Daugiau informacijos: www.nissan.lt
SKELBIMAI  
Draudimas internetu