Nissan
draudimas internetuNissan

Nissan

Nissan Motor Co koncerno istorija atrodo iÜties ?sp?dinga. 1933 m. ?kurtas koncernas tapo pirm?ja Japonijos automobili? ?mone, prad?jusia masin? gamyb?.
Per vis? Ü? gyvavimo laik? Nissan teko patirti visko – ir s?kming? akimirk?, ir kar?i? nusivylim?. Pats sunkiausias laikotarpis koncernui prasid?jo nuo pra?jusio am×iaus 1990-?j? met? antrosios pus?s, kai d?l rimt? ekonomini? problem? Nissan atsid?r? ant bankroto ribos. Ta?iau, nepaisant ?mon? u×griuvusi? sunkum?, sprendimas buvo rastas – 1999 m. sudaryta strategiÜkai naudinga Nissan ir Renault s?junga. Nissan vadovu tapo Carlosas Ghosnas, per kelet? met? sugeb?j?s iÜtraukti koncern? iÜ duob?s ir paversti j? pelninga pasauline automobili? gamybos ?mone.

Nissan sugr?×o – dabar Üi ?mon? stipresn? nei bet kada

Kasmet stambiausi pasaulyje ekonominiai leidiniai sudaro ?vairias verslo pasaulio reitingavimo lenteles. Vienu svarbiausi? visuomet buvo laikomas ?mon?s vert?s reitingas. Dvi pirm?sias eilutes Üioje paskutini?j? met? reitingavimo lentel?je u×ima General Electric ir Microsoft. Dar prieÜ kelet? met? ant bankroto ribos balansavusi Nissan ?mon? 2003 m. Üioje reitingavimo lentel?je u×?m? 34-?j? viet?, o pra?jusiais metais pakilo ? 22-?j? pozicij?.
PanaÜiai reitinguojami ir ?moni? vadovai. 2004 m. virÜutin?je eilut?je buvo ?raÜyta General Electric vadovo Jack Uelch pavard?, antroji vieta atiteko turtingiausiam pasaulyje ×mogui – Microsoft vadovui Billui GatseÔÇśui. Nissan Motor Co prezidentas Carlosas Ghosnas 2004 m. pripa×intas tre?iuoju verslo pasaulio lyderiu, pakilusiu viena eilute aukÜ?iau, palyginti su 2003 metais.

Nr. 2 pagal rinkos vert?, Nr. 1 pagal pelningum?

Vertinant automobili? gamybos ?mones ?prastu b?du, kaip ×inia, did×iausiu pagal gamybos apimt? koncernu pasaulyje yra laikomas General Motors. Kova d?l antrosios ir tre?iosios vietos paskutiniuoju metu vir? tarp Toyota ir Ford grup?s. Renault-Nissan s?junga 2004 metais automobili? rinkos pasaulyje u×?m? ketvirt?j? viet?. Ta?iau reitinguojant ?mones tokiu principu, atsi×velgiama tik ? pagaminam? automobili? skai?i?, o ne ? ?mon?s darom? pa×ang? arba efektyvum?. Őie paskutinieji kriterijai geriausiai padeda nustatyti automobili? gamybos ?moni? rinkos vert?. 2004 metais did×iausi? rinkos vert? turin?ia automobili? gamybos ?mone tapo Toyota. ? antr?j? viet? Üioje lentel?je pakilo Nissan ?mon?, kurios rinkos vert? sudar? apie 50 mlrd. JAV doleri? – panaÜiai tiek, kiek ir Ford, Peugeot bei Volkswagen kartu sud?jus.

NISSAN PREK?S ÄENKLO FILOSOFIJA

Per 72 veiklos metus Nissan prek?s ×enklas iÜpopuliar?jo visame pasaulyje. Ta?iau tikrasis Nissan ×enklo stilius ir jo esm? liko neaiÜki ir tolima vartotojui. Nissan ?mon? yra ×inoma kaip kokybiÜk? ir patikim? automobili? gamintoja, ta?iau didesn? jos dalis produkcijos buvo playginti beveid? ir orientuota ? äpilk?j? mas?ä su vidutiniu skoniu.

Nissan Motor Co prezidentu tap?s Carlosas Ghosnas kartu su vyriausiuoju ?mon?s dizaineriu Shiro Nakamura nusprend? pasukti visai kitu keliu. Savo galvoje jis tur?jo susik?r?s originali? Nissan ateities vizij? – Nissan jis ?sivaizdavo kaip radikaliai besiskirian?i? nuo konkurent? ?moni?, veikian?i? pagal savo susikurtas taisykles ir nepaisan?i? pasenusi? ir nemading? id?j?. Buvo atsisakyta ankstesni? praktiÜkumo argument?. Atsinaujinusi Nissan ?mon? savo d?mes? sutelk? ? emocines vertybes, iÜ kuri? ryÜkiausia yra äiÜsiskirti iÜ kit?ä. Őiandieninis Nissan tikslas – ne stengtis visiems nors truput? ?tikti, bet orientuotis ? tuos ×mones, kurie nori iÜsiskirti iÜ pilkos mas?s ir kurie vertina original? dizain? bei stili?, pa×angius techninius sprendimus ir kokyb?. Pradedant nuo naujosios kartos Primera, pagrindiniais vis? Nissan modeli? k?rimo principais tapo originalus dizainas, puikios dinamin?s savyb?s ir vartotojui patogi technologija.

Daugiau informacijos: www.nissan.lt
SKELBIMAI  
Draudimas internetu