PABRADAS '07
draudimas internetuNAUJIENOS

PABRADAS '07
2007-05-17

SEPTINTOSIOS VISUREIGI? AUTOMOBILI? SESIJOS

ôPABRADAS ÔÇś07ô

REGLAMENTAS

2007 06 2-3

 

RENGINIO TIKSLAI

       Suburti  vis? klasi? visureigi? automobili? vairuotojus, ir kartu puikiai praleisti laik?. Skatinti visureigio vairavimo ?g?d×i? tobulinim?, savitarpio pagalb? bekel?j, turizm?, kraÜtotyr?, aktyv? poils?, pramogas ir sport? su visureigiais automobiliais. Propaguoti kult?ring? ir ekologiÜk? elges? poilsiaviet?je, va×iuojant miÜko, lauko keliais, ne×aloti gamtos.

 

BENDRA INFORMACIJA, S?VOKOS

Visureigi? sesijos"Pabradas 2007" (toliau  tekste-renginys) organizatoriai yra Visuomenin? organizacija klubas

 "4x4 Vilnius" (toliau tekste-Organizatoriai). Renginio MarÜrutas suderintas su KraÜto apsaugos ministerija, MiÜk? ur?dijomis ir priva?i? vald? savininkais.

Renginys vyks dvi dienas – 2007 m. Bir×elio 2-3 d. (ÜeÜtadien? dien?, bei sekmadien?). Renginio finiÜas stovyklaviet?je Centriniame Pabrad?s poligone, kur dalyviai bus pavaiÜinti karÜtu maistu ir g?rimais, vyks diskoteka ir nuoÜirdus bendravimas prie lau×o. Nakvyn? stovyklaviet?je palapin?se arba automobiliuose.

 

Ekipa×as -  vairuotojas ir Üturmanas su visureigiu, ekipa×ai skirstomi ? dvi klases:

REIDAS - komandos po du ekipa×us startuoja komandinei ?skaitai. Reido ekipa×as gali tur?ti keleivi? pagal s?dimas vietas visureigyje.

TURIZMAS - Standartiniai arba patobulinti visureigiai, kurie nepateko ? Reido klas?, startuoja po du ekipa×us komandinei ?skaitai. Turizmo ekipa×as gali tur?ti keleivi? pagal s?dimas vietas visureigyje.

MarÜrutas – dalyvi? jud?jimas pagal legend? nurodytomis kryptimis nuo Registracijos vietos iki Stovyklos poligone. Renginio marÜrutas detaliai apib?dintas  ir pa×ym?tas Legendoje - kelio knygoje. Dalyviai turi ?veikti vis? marÜrut?.

Legenda – kelio knyga arba ×em?lapi? rinkinys, kur detaliai pa×ymas marÜrutas, SR ruo×ai, KP bei privalomos priva×iavimo trasos.

Legendose taip pat dedamos at×ymos KP, kuri? ne?manoma pasiekti visureigiu.

Ekipa×o Rezultat? kortel? – kortel?, kurioje teis?j? ?raÜomi SR ?veikimo laikai ir at×ymos KP marÜruto eigoje. Rezultat? kortel?s tvirtinamos visureigio viduje ir plombuojamos. Dalyviai r?pinasi, kad kortel? likt? ?skaitoma ir nepa×eistos plombos – prieÜingu atveju rezultatai ne?traukiami ? suvestin?. FiniÜavus stovykloje, Korteles ir Legendas surenka  finiÜo teis?jas.

KP  - kontrolinis punktas, tai vieta su numeruota lentele ir ×ymekliu, arba teis?jo postas, kur ekipa×as atsi×ymi rezultat? kortel?je.

SR - trasos atkarpa su teis?j? postu starte ir finiÜe, kuriame visi ekipa×ai lenktyniauja laikui ir gauna at×ymas dalyvio rezultat? kortel?je. SR trasos ribos pa×ym?tos stop juosta, gairel?mis, jei toki? n?ra, tai jud?ti nenukrypstant nuo prov?×? +/- 3m. MiÜko kvartalin?se SR ribos skaitomos pakraÜ?io med×iai ir kr?mai. SR-o eigoje gali b?ti vartai arba trasos ribos, kurie pa×ym?ti kuoliukais, stop juosta pro kuriuos ekipa×as privalo prava×iuoti.

Technin? komisija – kompeteting? visureiginink? komisija, tikrinanti dalyvio visureigio pasiruoÜim? renginiui.

Stovykla - Centriniame Pabrad?s poligone

 

 

 

1.       RENGINIO TVARKARAŐTIS

 

Bir×elio 2 d.  ÜeÜtadienis    

 

8:00        Dalyvi? registracijos prad×ia Vilniuje, Äirm?nuose prie Hyper Rimi prekybos centro

8:15        Technin?s komisijos darbo prad×ia.

9:00       Pirmo ekipa×o startas.

10:30     Technin?s komisijos darbo pabaiga.

18:00     Atidaroma stovyklaviet? poligone. Pirm?j? ekipa×? finiÜas

18:30     Pradeda veikti maitinimo punktas (iki 21:00)

20:00     Vakaron?s prad×ia stovyklaviet?je poligone

00:00     Paskutinio ekipa×o finiÜas.

 

 

Bir×elio 3 d.  sekmadienis 

 

9:00        KareiviÜki pusry?iai

11:00      Planuojamos ne?skaitin?s var×ybos po karin? poligon?.

14:00     Var×yb? rezultat? paskelbimas, apdovanojimai, dalyvi? sertifikat? ?teikimas.

16:00     Renginio u×darymas. Atsisveikinimai, iÜvykimas namo.

 

2. DALYVAVIMAS RENGINYJE

2.1  Dalyvi? skai?ius neribojamas.

2.2  Nuo 2007 05 17 iki 2007 06 01 paraiÜkos dalyvavimui (forma patalpinta internete) priimamos el.paÜtu: bildukas@4x4vilnius.com, ziupsnis@centras.lt

2.3  Paskutin?s paraiÜkos priimamos iki 2007 06 02 10:00 val. dalyvi? registracijos vietoje.

2.4  Dalyvauti renginyje leid×iama B kategorijos automobili? ekipa×ams, laiku padavusiems paraiÜkas, apmok?jusiems starto mokest? ir gavusiems technin?s komisijos leidim? – dalyvio rezultat? kortel?.

2.5  PasiraÜant paraiÜk? visureigio automobilio vairuotojas patvirtina, kad turi galiojant? B kategorijos vairuotojo pa×ym?jim?, kad automobilis yra registruota transporto priemon? ir yra pra?jusi valstybin? technin? ap×i?r?.

2.6  PasiraÜant paraiÜk? vairuotojas  prisiima vis? dalyvavimo renginyje rizik? ir atsisako bet koki? pretenzij? organizatoriams d?l jo vairuojamo visureigio automobilio gedimo, avarijos, ekipa×o nari? su×eidimo ar mirties atveju.

2.7  Dalyviai patys padengia visas savo iÜlaidas, susijusias su dalyvavimu renginyje.

2.8  Organizatoriai turi teis? savo nuo×i?ra atleisti dalyv? ar ekipa×? nuo starto mokes?io mok?jimo.

 

3. Ekipa×o starto mokestis:

3.1  Vis? klasi? ekipa×ui - 150 Lt (vairuotojas ir navigatorius). U× kiekvien? papildom? ekipa×o nar? mokestis 50 Lt.

3.2  Äi?rovai, pageidaujantys dalyvauti vakaron?je Poligone, susimoka registracijos vietoje  50 Lt u× ×mog?.

 

4. RENGINIO DALYVI? SAUGUMO REIKALAVIMAI

4.1  Renginio metu dalyviai privalo laikytis  keli? eismo taisykli?.

4.2  Renginio metu privaloma va×iuoti prisisegus saugos dir×ais.

4.3  Renginio metu dalyviai turi va×iuoti su ?jungtais artim?j? Üvies? ×ibintais, iÜskyrus brast? ?veikim? ir naudojantis gerve.

4.4  Renginio metu automobilyje gali b?ti ekipa×o nari?, pagal s?dim? viet? kiek? automobilyje.

4.5  Kiekviename  automobilyje privalomas 2l. veikiantis gesintuvas.

4.6  Kiekviename automobilyje privaloma pilnai sukomplektuota vaistin?l?.

4.7  Var×yb? metu visi esantys daiktai automobilio viduje ar iÜor?je turi b?ti patikimai pritvirtinti.

4.8  Naudojant plienin? tros? m?v?ti specialios paskirties pirÜtines.

4.9  ?veikiant SR ir dirbant su gerve b?ti atid×iais, nes ruo×e tuo pat metu gali b?ti daugiau dalyvi? ir va×iuojan?i? visureigi?.

 

5. RENGINIO METU DRAUDÄIAMA:

5.1  Vairuoti automobil? apsvaigusiems nuo alkoholio ir narkotini? med×iag?.

5.2  Naudoti metalines grandines ant padang?.

5.3  Kabintis prie med×i? metaliniais stropais .

5.4  Va×iuoti arba lipti per naudojamus lynus ar trosus, jau prikabintus prie automobili? ar med×i?.

5.5  Temti arba traukti automobil? jeigu tarp j? yra ×mon?s. Naudotis  buksyravimo lynais ir gervi? trosais be gesinan?io audeklo.

5.6  Va×iuoti per laukus, pievas, miÜk? ne pagal legendoje ar ×em?lapyje nurodytas prov?×as.

5.7  Va×iuoti draustinio, parko, priva?i? vald? teritorija.

5.8  Draud×iama kabintis u× elektros stulp? !

5.9  Kurti lau×us trasoje ir stovyklaviet?je, palikti ÜiukÜles.

5.10  Ve×ti keleivius nenumatytose visureigyje s?dimose vietose arba ant kapoto, bamperi?, stogo ir kitur.

5.11. Viso renginio metu grei×tai draud×iama med×iokl? ir ginkl? naudojimas.

5.12  Plauti automobilius ar?iau nei 50 metr? iki vandens telkinio.

5.13  Pjauti stovin?ius sausuolius, gyvus med×ius, kr?mus,

5.14  Va×iuoti per miÜko paklot?.

5.15 ?va×iuoti, va×iuoti skersai  SR (Specialiuosius ruo×us) be teis?jo ar teis?jo pad?j?jo leidimo.

 

Nusta?ius bet kur? iÜ aukÜ?iau iÜvardint? fakt?, ekipa×as diskvalifikuojamas ir jo rezultatai ne?traukiami ? suvestin?, startinis mokestis negra×inamas.

Ekipa×ui draud×iama toliau dalyvauti  renginyje.

 

 

6. TECHNIN? KOMISIJA

6.1 Technin? komisija pagal  nurodytus  techninius ir saugumo reikalavimus tikrina visureig? automobil?, rekomenduojama iÜ anksto planuoti komandos sud?t?.

6.2 Gavus technin?s komisijos iÜvad? d?l visureigio automobilio technini? ir saugumo reikalavim? atitikimo, iÜduodamas ekipa×o numeris, dalyvio rezultat? kortel?, Legenda - kelio knyga. Po burt? traukimo, nurodytu laiku, leid×iama startuoti.

6.3 Jeigu visureigis automobilis neatitinka technini? ir saugumo reikalavim? arba ne?vykdo reikalavim? iki technin?s komisijos darbo pabaigos, jam dalyvauti renginyje neleid×iama ir neatestuoto ekipa×o starto mokestis negr?×inamas.     

6.4 Gavus atskir? organizatori? leidim?, leid×iama neatestuotam ekipa×ui dalyvauti renginyje iÜimties tvarka - jis startuoja paskutinis ir jo rezultatai ne?traukiami ? var×yb? protokolus. Taipogi negarantuojama ekipa×o evakuacija.

 

7. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VISUREGIAMS AUTOMOBILIAMS IR J? KOMPLEKTACIJAI

7.1  REIDO klas?s bent vienas visureigis privalo tur?ti MT tipo padangas (raÜto gylis ne ma×iau  6 mm) ir stacionariai sumontuot? veikian?i? gerv? (elektrin?, mechanin?, hidraulin? ), kurios gamintojo deklaruojama traukimo mas? 1,4 karto virÜija visureigio mas?.

7.2 TURIZMO klas?s visureigiai – visi visureigiai, kuri? ekipa×ai laiko save turistais.

7.3 Privalomi patikimi buksyravimo kabliai arba kilpos priekyje ir gale.

7.4  Elastingas buksyravimo lynas, ne trumpesnis kaip 10m, kurio saugi darbin? apkrova lygi dalyvio pilnai apkrauto visureigio automobilio masei (atsargos koeficientas 3:1).

7.5 Privalomas atsarginis ratas, atitinkamas naudojamiems, ?ranga  bei instrumentai jam pakeisti.

7.6 Privaloma tur?ti kastuv?,  kirv? arba pj?kl?.

7.7 Privaloma tur?ti pilnai pakraut? mobil?j? telefon?.

7.8 Rekomenduojama tur?ti CB diapazono radijo stotel?.

7.9 Rekomenduojama tur?ti GPS  imtuv?, kompas?, Vilniaus apskrities ×em?lap?.

7.10 TURIZMO klas?s dalyviams privaloma tur?ti kompas?.

 

8. VARÄYB? TAISYKL?S

8.1  Ekipa×ai arba komandos laikui rungtyniauja tik Specialiuose ruo×uose SR .

8.2  Ekipa×ai SR turi ?veikti eil?s tvarka, pagal Legend?.

8.3  Ekipa×ai turi surinkti kuo daugiau KP at×ym? Ekipa×o rezultat? kortel?je ir legendoje.

8.4  Visa trasa susideda iÜ naktinio etapo ir dieninio etapo. Dieninio etapo trasa apraÜyta trijose legendose.

Tik pilnai surinkus vienos legendos KP yra iÜduodama sekanti legenda.

8.5  Starto metu ekipa×as privalo b?ti prisiseg?s saugos dir×us. Automobilyje privalo b?ti visas ekipa×as ir privaloma ?ranga pagal techninius reikalavimus. Esant tik vienam ekipa×o nariui, rezultatas ne?traukiamas ? protokol?.

8.6  FiniÜo metu ekipa×as privalo b?ti prisiseg?s saugos dir×us. Visureigyje privalo b?ti visas ekipa×as ir privaloma ?ranga pagal techninius reikalavimus. Esant tik vienam ekipa×o nariui, finiÜo laikas fiksuojamas tik ?s?dus ? visureig? visiems ekipa×o nariams, prieÜingu atveju rezultatas ne?traukiamas ? protokol?.

8.7 FiniÜuojama  äbazeô – laikas fiksuojamas, kai visureigis sustoja Üalia finiÜo kuoliuko, ties visureigio korpuso viduriu.

8.8  Atskiri SRÔÇÖai ar SRÔÇś?  ruo×ai bus aptverti STOP-JUOSTA arba kitomis priemon?mis. Visureigi? prisilietimas prie juostos nedraud×iamas. Draud×iama va×iuoti u× STOP-JUOSTA pa×ym?ta teritorija. STOP-JUOSTOS rib? perva×iavimas, juostos nutraukimas yra baud×iamas laiko bauda lygia 2-iems blogiausiems to SRÔÇÖo ?veikimo laikams. U× piktybin? va×iavima per juost?- diskvalifikacija.

8.9  SRÔÇśo eigoje gali b?ti vartai, kurie pa×ymimi kuoliukais. Vart? ne?veikimas arba apva×iavimas baud×iamas laiko bauda lygia 2-iems blogiausiems to SRÔÇÖo ?veikimo laikams.

8.10  Judant SRÔÇÖe, draud×iama nukrypti nuo trasos daugiau kaip +/-3 metrai nuo SRÔÇÖo, jeigu jis toje vietoje n?ra pa×ym?tas iÜskyrus apva×iuojant u×strigus? dalyv? arba sprend×iant technines problemas. U× jud?jim?, nutolus nuo SR-o be min?t? prie×as?i?, dalyvis atskirais atvejais gali b?ti diskvalifikuotas arba nubaustas 2-j? blogiausi? to SR-o ?veikimo laiko bauda.

8.11  Sporto klas?je pagalba iÜ paÜal?s galima tik atlaisvinant tras? ar evakuacijos atveju. PaÜalinus gedim? ekipa×as t?sia var×ybas.

8.12  Ekipa×as atvyk?s ? SRÔÇśo finiÜ? ne pagal nu×ym?t? tras? arba kita kryptimi, baud×iamas laiko bauda lygia 2-iems blogiausiems to SRÔÇÖo ?veikimo laikams.

8.13  Ekipa×as, nevykdantis teis?j? nurodym?, ar nepagarbiai su jais besielgiantis - yra diskvalifikuojamas.

8.14  Kabinimui prie med×i?, kr?m? galima naudoti tik juostinius stropus– apvalaus skerspj?vio buksyravimo lynai neleid×iami.

DRAUDÄIAMA KABINTIS UÄ ELEKTROS STULP? IR ATRAM? !

8.15. DALYVI? EVAKUACIJA ORGANIZATORI? PAJ?GOMIS TIK SEKMADIEN? (06.03).

 

 

9. APDOVANOJIMAI

10.1  Visose klas?se yra tokie apdovanojimai:

10.1.1. Visi ekipa×ai (vairuotojas ir Üturmanas) pilnai prava×iav? VIS? tras? ir surink? visus KP yra apdovanojami vienetiniais atminimo medaliais.

10.2. U× atskirus pasiekimus (taikliausias Üaulys, grei?iausia komanda ir pan.)  diplomais ir r?m?j? prizais yra apdovanojamos atskiros komandos.

10.2  Dalyvio sertifikatai iÜduodami visiems, pasiekusiems Stovykl?, bet ne?veikusiems visos trasos, ar nesurinkusiems vis? KP.

10.4  Po apdovanojimo ceremonijos jokie protestai ir apeliacijos nepriimamos.

 

10.REKLAMA

10.1 Dalyvio reklama ant visureigio automobilio turi:

      -neprieÜtarauti Lietuvos Respublikos ?statymams;

      -neprieÜtarauti visuotinai priimtinoms etikos ir moral?s normoms;

      -neb?ti ?×eid×ian?io pob?d×io;

      -neu×imti organizatori? rezervuotos vietos privalomai renginio reklamai.

10.2 Organizatori? rezervuotas privalomos reklamos plotas ant visureigio automobilio:

      -1/2 variklio dang?io ploto;

      -1/2 Üoninio visureigio pavirÜiaus ploto;

      -10 cm plo?io juosta ant priekinio lango virÜaus per vis? lango plot?.

10.3  Norint atsisakyti privalomos reklamos  50Lt mokestis sumokamas organizatoriams.

10.4  Privalom? reklam? kaip ir ekipa×o numer? nurodytose vietose ant automobilio u×klijuoja patys dalyviai.

10.5  Ekipa×o numeriai klijuojami  priekinio lango virÜutiniame kampe keleivio pus?je.

10.6  Dalyvi? registracijos vietoje ir stovykloje poligone bus galima ?sigyti renginio reklamin?s atributikos.

10.7  Bet kokia prekyba ar reklamin?s akcijos renginio metu be Organizatori? leidimo – draud×iama

10.8  Filmuojantis ar fotografuojantys korespondentai turi kreiptis ? organizatorius arba teis?jus ir u×siregistruoti.

10.9  Organizatoriai turi teis? naudoti video ir foto med×iag?, rezultatus, lie?ian?ius komand?, dalyvi? ir vairuotoj? dalyvavim? be laiko apribojimo ir tokiu b?du, koks organizatoriui yra tinkamas.

 

11. NENUMATYTI ATVEJAI

11.1. Organizatoriai pasilieka teis?, susiklos?ius nenumatytom s?lygoms dalinai pakeisti var×yb? reglament? ar var×yb? marÜrut?.

11.2  Organizatoriai turi teis?, susiklos?ius nepalankioms renginiui aplinkyb?ms, u×daryti SR ir nukreipti dalyvius ? kit? ruo×?.

 

12. ORGANIZATORIAI

Visuomenin? organizacija Klubas "4x4 Vilnius"   

 

Kontaktai:

Reido klas?s komisaras                       Ar?nas                                  +370 615 26103, +370 699 27732

Turizmo klas?s komisaras                 Bildukas                                +370 699 12403

Registracija                                           Rimas                                     +370 698 32467

Stovyklos komendantas                    Alvydas                                 +370 687 68 070

CB kanalas 4

 

el.paÜtas                                   bildukas@4x4vilnius.com; ziupsnis@centras.lt

internetas                                 www.4x4vilnius.com

forumas                                                 http://www.4x4vilnius.com/forum/index.php

 


 

Informacijos Üaltinis: http://www.4x4vilnius.com/forum/index.php ir http://www.4x4vilnius.com« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu