KUPIŐKIS 2007
draudimas internetuNAUJIENOS

KUPIŐKIS 2007
2007-07-04

2007 m. Lietuvos visureigi? bekel?s sporto ?empionato 2 etapas
KUPIŐKIS JEEP 2007   2007m. Liepos 14 -15 d.
REGLAMENTAS

 

1. Bendros 2007m.  Lietuvos visureigi? bekel?s sporto ?empionato nuostatos
1.1 IÜ ÜeÜi? 2007 m. Lietuvos visureigi? bekel?s sporto ?empionato etap? ?  metin? ?skait? skai?iuojami ekipa×o penki? geriausi? etap? rezultatai. Jeigu keli ekipa×ai surenka vienod? taÜk? skai?i? tai aukÜtesn? pozicij? u×ima tas ekipa×as, kuris pasiek? geresn? rezultat? I etap?, arba ankÜ?iausiai buvusiame etape, kur kartu jie dalyvavo.
1.2 Metin? ?skaita - pagal vairuotoj?.
1.3 Jeigu ekipa×as iÜ 2-3 asmen?, tai vairuotojas negal?t? tur?ti daugiau kaip 2 Üturman? / navigatori?.
1.4 Var×yb? metu gali keistis vairuotojas su Üturmanu / navigatoriumi.
1.5 Automobilius galima keisti iki ?skaitinio etapo tech. komisijos darbo pabaigos. Kei?iamas automobilis turi atitikti ankstesio automobilio technine grup? / kategorij?.
1.6 Visureigio borto numeriai pagal pirm? LVB? etap?. Numeriai ekipa×ui priskiriami burt? tvarka ir pagal kategorijas skirstomi taip: ATV nuo 01, TR-1 nuo 101, TR-2 nuo 201, TR-3 nuo 301. Kituose etapuose naujai startuojantys ekipa×ai - gauna tolimesnius numerius pagal automobilio kategorij?. Jeigu ekipa×ui buvo vien? kart? iÜduoti Nr. ir jis juos pameta / sugadina, tai ekipa×as savo s?skaita juos pasigamina pagal pateiktus reikalavimus.
1.7 Rezultat? skai?iavimas pagal LVKA RSS
1.8 Jeigu keli ekipa×ai u×ima t? pa?i? viet? tai jie visi gauna aukÜ?iausios j? u×imtos vietos tÜk. PVZ. Jeigu trys ekipa×ai pasidalina 5-7 vietas tai jie visi gauna 5 vietos tÜk. O sekantis ekipa×as u×ima 8 viet? ir gaun? aÜtuntos vietos tÜk.
1.9 Jeigu ekipa×as papraÜ?  organizatori? evakuacin?s tarnybos  evakuacijos,  jis var×ybose u×ima paskutin? viet? ir gauna paskutin?s vietos taÜkus.
1.10 Jeigu ekipa×as startavo, bet ne?veik? SR jis gauna 1 taÜk?.
1.11 Jeigu ekipa×as nestartavo  SR-e – jis gauna 0 tÜk. u× t? SRÔÇÖ?.
1.12 Etapo nugal?tojas yra tas ekipa×as, kuris surinko daugiausiai taÜk?.
1.13 Jeigu ekipa×as nestartavo etape, jis negauna  taÜk? u× etap?.

1. Bendra renginio informacija
1.14 Organizatoriai LVKA ir Visureigi? klubas ä35 COLIAIô
1.15 Renginys skiriamas TR1, TR2, TR3 sporto kategorij? dalyviams bei ATV (motovisureigiai) ir MOTO klas?ms, iÜtvermei ir ?g?d×iams lavinti.
1.16 Nesusirinkus vienoje kategorijoje 5 ekipa×ams (dalyviams) var×ybos toje kategorijoje nevykdomos.
1.17 Atsiradus nenumatytoms aplinkyb?ms äfors ma×orô Organizatoriai gali pakeisti var×yb? viet?, dat? ir laik?,  iÜ anksto apie tai informavus visus paraiÜkas pateikusius dalyvius.
1.18 Organizatoriai ir dalyviai grie×tai vadovaujasi  REGLAMENTU

2. Renginio tvarkaraÜtis
2.1 Renginys ?vyks  2007 liepos 14 -15 d.
Dalyvi? registacijos vieta KupiÜkio rajonas Uogini? kaimas auto – moto kroso trasoje prie Petrausko muziejaus.
2.2 Technin? komisija susirinkimo vietoje
2.3 PROGRAMA
  Liepos 14d.
       7.00 - 9.00 val. registracija tech komisija
       8.30 – 9.00 val. TR-2,TR-3 susipa×inimas su trasa , brifingas.
       9.00  val. TR 2  1startas.
       9.30  val. TR 1 brifingas.
     10.00  val. TR 1  startai.
     12.00  val. TR 3  1startas.
     15.00  val. TR 2  2 startas.
     18.00  val. TR 3  2 startas.
     21.00  val. paskutinio ekipa×o finiÜas.
   Liepos 15d.
     Susirinkimo vieta: KupiÜkio raj. Uogini? kaimas Auto-moto kroso trasa prie Petrausko muziejaus.
     08.00 val.TR1 klas?s dalyvi? brifingas ir ×iedo trasos ap×i?ra .
       9.00 val. TR 1 startas.
     12.00 val. TR 1 finÜas.
     14.00 val. Apdovanojimai.
     15.00 val. Var×yb? u×darymas.

3. Dalyvavimo var×ybose paraiÜka, starto mokestis,  nakvyn?.
3.1 Dalyvaujan?i? Sporto klas?s ekipa×? skai?ius neribojamas.
3.2 IÜankstin?s paraiÜkos priimamos nuo 200-07-03 iki 2006-07-10  15 val. eletroniniu paÜtu  naglis-35coliai@auto.lt
TR1, TR2 ir  TR3 LVKA nari? ekipa×o starto mokestis  200 Lt. (Pagal LVKA Tarybos sprendim?, LVKA aprobuotoms var×yboms), turizmo kategorijos, ATV, MOTO LVKA nari? starto mokestis 100 Lt
turizmo kategorijos, ATV, MOTO ne LVKA nari? starto mokestis – 150 Lt.
TR1, TR2 ir TR3 ne LVKA nari? starto mokestis – 250 Lt.
Organizatoriai b?t? labai d?kingi visiems iÜ anksto u×siregistravusiems dalyviams.
3.3 Visiems var×ybose dalyvaujantiems u×sienio Üali? ekipa×ams startinis mokestis TR1,TR2 ir TR3 - 200 Lt.
3.4. Organizatoriai pasilieka teis? atleisti bet kur? ekipa×? ar dalyv? nuo starto mokes?io.
3.5. Dalyvi? nakvyne, stovykla:  lauko s?lygomis: palapin?s, automobiliai .

4. Var×yb? dalyviai, ekipa×as
4.1 Var×yb? dalyvis yra tas ekipa×as, kuris u×siregistravo, sumok?jo startin? mokest?, apklijavo automobil? privaloma reklama ir borto Nr., pasiraÜ? juridin?s atsakomyb?s sutart?, apie tai, kad vairuotojas  prisiima  vis? dalyvavimo var×ybose rizik? ir atsisako bet koki? pretenzij? Organizatoriams  d?l jo vairuojamo visureigio gedimo, avarijos, ekipa×o nari? su×eidim? ar mirties atvej?, gavo technin?s komisijos leidim?

 

5. Techniniai reikalavimai visureigiams, reikalavimai ekipa×ui.
5.1 Dalyvauti leid×iama visiems Lietuvos Respublikos B kategorijos lengviesiems automobiliams, turintiems vis? keturi? rat? pavar?, skirstant juos TR1 ,TR2 ir TR3 kategorijas. Kategorijos nustatomos Tech. Komisijos pagal LVKA ir BC 2005-2008m nustatytus techninius reikalavimus.
5.2 Visureigiams ir ekipa×ui taikomi papildomi komplektacijos reikalavimai kuri? nenumato LVKA TR1,TR2 ir TR3 ir BC 2005-2008m techniniai reikalavimai.
Papildomi reikalavimai:
a) atitinkamas atsarginis ratas ir jo pakeitimui reikalingi instrumentai;
b) buksiravimo lynas, kurio ilgis ne ma×esnis nei 8 m.
c) k?stuvas; kirvis, pjuklas
d) pilnai sukomplektuota vaistin?l? su galiojimo data;
e) lengvai pasiekiamas min. 2 litr? talpos veikiantis gesintuvas, arba 2 vnt. po 1ltr.
f) platus stropas ne×alojantis med×i?;
g) gesinantis aud?klas arba balastas gerv?s lynui.
h) plaktukas ir medin? lentel?.
Baudos skiriamos pagal  Pried? Nr 1.

5.3 Visi dalyvio visureigio viduje ir iÜor?je esantys ?rengimai ir daiktai turi b?ti patikimai pritvirtinti, kad nekelt? pavojaus ekipa×o nariams, bei aplinkiniams.
5.4 Var×yb? metu ekipa×o nariai privalo b?ti blaiv?s ir neapsvaig? nuo kit? svaiginam?j? med×iag?, kaip to reikalauja keli? eismo taisykl?s. Kilus ?tarimui, kad visureigio vairuotojas yra neblaivus, organizatoriai pasi?lo jam patikrinti jo blaivum? vienkartiniu alkotesteriu. Nusta?ius girtum? ar vairuotojui atsisakius pasitikrinti, organizatoriai neleid×ia vairuotojui dalyvauti var×ybose bei praneÜa apie LVKA Taur?s etap? org komitetui, kuris svarsto ekipa×o dalyvavimo s?lygas kituose etapuose. Startinis mokesti negr?×inamas.
5.5 Vis? var×yb? metu dalyviai turi laikytis keli? eismo taisykli?. Vs? var×yb? metu (iÜskyrus br?st? ?veikim? ir naudojant gerv?) va×iuoti  su ?jungtais artim?j? Üvies? ×ibintais.
5.6 Vis? var×yb? metu ekipa×as privalo laikytis saugumo reikalvim?. Judan?iame automobilyje ekipa×as privalo u×sisegti saugos dir×us (iÜskyrus brast? ?veikim?)
5.7 PasiraÜant paraiÜk? visureigio vairuotojas patvirtina, kad turi galiojant? B kategorijos vairuotojo pa×ym?jim?, kad visureigis yra registruota transporto priemon? ir yra pra?jusi technin? ap×i?r?.
 
                                                                                                                                 
6. Var×yb? trasa, taisykl?s. 
6.1 Didel? dalis tras? perva×iavim? eina bendro naudojimo keliais, tod?l visi dalyviai turi laikytis keli? eismo taisykli? ir va×iuoti labai atsargiai.
6.2 TR1 trasos tai dvi trasos karjere laikui ir 2 val. va×iavimas ×iede.
6.3 TR2 ir TR3 trasoje reik?s va×iuoti 2 kartus po dvi  valandas su dviej? valand? pertrauka .Trasa irengta buvusiame karj?ria ,va×iavimas vyks per dirbtinai irengtas duobes , griovius , brastas kuriose gali b?ti apie 1,5m. vandens gylis , ka×kiek purvo, biraus sauso bei Ülapio sm?lio ir t.t.
6.4 Pasikeitus oro s?lygoms ir tam tikroms trasos dalims tapus neprava×iuojamomis, Organizatoriai gali savo nuo×i?ra pakeisti tras? ir tvark? informuodami apie tai visus dalyvius.
6.5 Startas – automobilio baz?s priekis. FiniÜas – automobilio baz?s vidurys.
6.6 Starto ir finiÜo metu automobilyje privalo b?ti visas ekipa×as. Ekipa×o laikas fiksuojamas tik tuomet, kai visi ekipa×o nariai yra visureigyje.
6.7 Ekipa×ui leid×iama nukrypti nuo trasos ne daugiau kaip 10 m.
6.8 Galima naudoti tik juostinius stropus kabinimui prie med×i?.
6.9 Dalyvis gauna ekipa×o kortel?, kurioje yra fiksuojama SR ?veikimo laikai ir  teis?j? pastabos, bei KP at×ym? lentel?.
6.10 ?veik?s tras?, dalyvis vyksta ? stovykl?, kur var×yb? finiÜo teis?jas nukerpa KP at×ym? lentel?s pritvirtinim?, tuo fiksuodamas ekipa×o var×yb? finiÜo laik?.
6.11  Maksimalus leid×iamas trasos ?veikimo laikas –  2 val. plius pus? valandos paskutinio rato ?veikimui   po ekipa×o starto (TR 1,TR 2 ir TR 3) ×iede,  TR 1 trasose irengtose karj?re kiekvienai trasai bus duota laiko norma .
6.12  Ekipa×ui, per Ü? laik? neatvykus ? var×yb? finiÜo viet?, skiriama paskutin? vieta Üiose var×ybose. Jeigu keli ekipa×ai ne?veikia trasos per duot? laiko norm?, tai aukÜtesn? viet? u×ima ekipa×as prava×ev?s  daugiau SRÔÇś?.
6.13  Ekipa×ai  startui  iÜleid×iami eil?s tvarka, pagal burtus iÜtrauktus brifingo metu .
6.14  Dalyvi?, ?veikin?jan?i? t? pat? SRÔÇś?, pagalba vienas kitam nedraud×iama, draud×iama paÜalini? pagalba.


 
7. IDENTIFIKACIJA IR REKLAMA
7.1 Etapo organizatoriai kiekvienam ekipa×o automobiliui suteikia 2 var×yb? emblemas (jeigu tokios yra)
7.2 Reklamos element? tvirtinimo schema pridedama. Priedas Nr. 2
7.3 Starto numeriai 45cm x 45cm, tvirtinami ant abiej? priekini? dur?.
7.4 Jeigu var×yb? metu pastebima, kad viena iÜ emblem? pritvirtinta ne pagal reikalavimus arba jos iÜ viso n?ra (taip pat ir vieno iÜ starto numerio) tai ekipa×as sumoka 10% startinio mokes?io dyd×io baud?. Jeigu var×yb? metu pastebima, kad abi emblemos pritvirtintos ne pagal reikalavimus arba j? iÜ viso n?ra (taip pat ir abiej? starto numeri?) tai ekipa×as sumoka 20% startinio mokes?io dyd×io baud?.
7.5 Vairuotojo ir Üturmano pavard? ir  vardas (slapyvardis)  ir j? Üali? nacionalin?s v?liavos privalo b?ti 30mm aukÜ?io ir tvirtinamos iÜ abiej? automobilio Üon? prie priekini? dur? arba priekini? sparn?.  Jeigu var×yb? metu pastebima, kad viena iÜ aukÜiau min?t? element? tr?ksta ekipa×as sumoka10% startinio mokes?io dyd×io baud?.
7.6 Dalyviai gali tvirtinti bet koki? reklam? ant u×registruoto automobilio laikantis Üi? reikalavim?:
- neprieÜtarauja ?statymams ir organizatori? reikalavimams
- negali b?ti i×eid×ian?io turinio
- negalima  tvirtinti tose vietose, kurios numatytos var×yb? emblemai, bei starto numeriams
- negalima tvirtinti prie priekinio stiklo
- negali trukdyti vairuotoj? matomumui
7.7 Organizatori? rezervuotos vietos, kurios negali b?ti parduotos, yra:
- dvi 25cm x 10cm juostos tvirtinamos ant priekinio stiklo Üon?
- du (50cm x 52cm) sta?iakampiai ant u×pakalini? dur? arba sparn? rezervuojami organizatoriams.
7.8 Ekipa×as atsako u× tvarking? reklamos pritvirtinim? prie automobilio var×yb? metu. U× nepritvirtinim? privalomos ir rezervuotos reklamos ir / arba u×  neteising? jos tvirtinim? ekipa×as sumoka 10% startinio mokes?io dyd×io baud? u× pirm? nusi×engim? ir 100% startinio mokes?io dyd×io baud? u× pakartotin? nusi×engim?.
Atsisakius tvirtinti rezervuot? reklamin? plot? ekipa×as sumoka 100% startinio mokes?io dyd×io baud?.


8. Rezultat?  skai?iavimas
8.1 Var×yb? metu fiksuojama surinktos SR ?veikimo laikas.
8.2 Var×yb? rezultatai skai?iuojami arba perskai?iuojami pagal LVKA RSS. Priedas Nr 3
8.3 Ekipa×as startav?s SRÔÇśe, bet jo ne?veik?s, gauna vien? tÜk.


9. Evakuacija ir protestai
9.1 Organizatori? evakuacijos tarnyba, pagal galimybes operatyviai pasir?pina nebegalin?io savo j?gomis jud?ti automobilio evakuacija ir nugabena j? iki artimiausio kelio ar apgyvendintos vietov?s.
9.2 Evakuacija garantuojama ne ilgiau kaip per 48  valandas po dalyvio praÜymo gavimo. Evakuacija nemokama.
9.3 Dalyvio, kurio automobilis buvo evakuotas Organizatori? evakuacijos tarnybos ekipa×ui skiriama paskutin? vieta Üiose var×ybose.
9.4 Protestai teikiami raÜtu var×yb? Var×yb? Komisaro vardu su nuoroda ? konkret? reglamento pa×eidimo punkt? ar pried? ne v?liau kaip per pus? valandos po var×yb? rezultat? paskelbimo. Visi gauti protestai svarstomi komisijos. Kartu su protestu mokamas 150 Lt u×statas, kuris gr?×inamas tik  protest? patenkinus.


10. Teis?jai ir technin? komisija
10.1 Teis?jai susipa×in? su reglamentu ir keli? eismo taisykl?mis. Vyriausias var×yb? teis?jas Äilvinas Vareika mob. Tel.868649625.
10.2 Technin? komisija nustato ar var×yboms registruotas automobilis atitinka Üio reglamento 5.1 , 5.2 ir 5.3 punktus.
10.3 Technin?s komisijos vadovas Linas Kazbaras  mob. Tel.868797208.


11. Nugal?toj? nustatymas ir apdovanojimas
11.1 Var×yb? nugal?tojas yra tas ekipa×as kuris surinko daugiausiai taÜk?.
11.2 Nugal?tojai gauna diplomus, taures,  ir r?m?j? prizus.
11.3 Var×yb? rezultatai pavieÜinami puse valandos iki apdovanojim?. Var×yb? rezultatai ?traukiami ? 2007 m. Lietuvos bekel?s sporto ?empionato ?skait?.
 

12. Organizatoriai
Vyriausias var×yb? teis?jas Äilvinas Vareika mob. Tel.868649625.
Technin?s komisijos vadovas  Linas Kazbaras mob. Tel.868797208.
Sekretorius Auks? D?dait? mob. Tel. 867177037

13. LVKA Aprobacija
ATSAKINGAS ASMUO Audrius Sutkus mob. Tel.869831776

 

Informacijos Üaltinis: http://www.lvka.lt/renginiai.html

Daugiau informacijos: http://www.4x4vilnius.com/forum/viewforum.php?f=15« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu