KUMŐA 2007
draudimas internetuNAUJIENOS

KUMŐA 2007
2007-07-23

RENGINIO TIKSLAI

SUJUNGTI VISUREIGININKUS BENDRAM TIKSLUI – PATOBULINTI

1. VISUREIGI? VAIRAVIMO

2. ORIENTAVIMOSI

3. SAVITARPIO PAGALBOS

4. GAMTOS PAÄINIMO ?G?DÄIUS

 

BENDRA INFORMACIJA, S?VOKOS

Visureigi? klubas äUtena 4x4ÔÇś organizuoja turistin?-orientacin?-reidin? rengin?.
Jame numatomos dvi klas?s – Reidas ir Turizmas.

 

Ekipa×as -  vairuotojas ir navigatorius su visureigiu, ir keleiviai  pagal s?dimas vietas.

REIDAS - Patobulinti visureigiai, komandos po du ekipa×us startuoja komandinei ?skaitai.

TURIZMAS - Standartiniai arba patobulinti visureigiai,  komandos po du ekipa×us startuoja komandinei ?skaitai.                                                                                                              MarÜrutas – dalyvi? jud?jimas pagal ×em?lap? nurodytomis koordinat?mis.
Turistams b?tina tur?ti foto aparat? , jud?jimas pagal ×em?lap? fotografuojant organizatori? numatytas vietas.

Reidui (klasikiniai spec-ruo×ai (SR) ?veikimas laikui.

Privalomi: Gps imtuvas, gerv? bei papildomi stropai  ir virv?.

Technin? komisija – Komisija bus...

 

1. RENGINIO TVARKARAŐTIS

Liepos 28 d.  ÜeÜtadienis

8:00        Dalyvi? registracijos prad×ia stovyklaviet?je Sudeiki? miestelyje.

8:30        Technin?s komisijos darbo prad×ia.

9:00        Pirmo ekipa×o startas.

19:00     Maitinimo taÜko darbo prad×ia.

22:00     U×daromos visos trasos.

 

Liepos 29 d. sekmadienis

9:00        Pusry?iai.

11:00      Rezultat? paskelbimas.

12:00      Var×yb? u×darymas.

 

2. DALYVAVIMAS RENGINYJE

2.1  Dalyvi? skai?ius neribojamas.

2.2  Dalyvi? registracija - vietoje.

2.3  Dalyvauti renginyje leid×iama B kategorijos automobili? ekipa×ams, laiku padavusiems paraiÜkas, apmok?jusiems starto mokest? ir gavusiems technin?s komisijos leidim?. Jaunesniems nei 18 met? b?tinas abiej? t?v? raÜtiÜkas sutikimas.

2.4  PasiraÜydamas paraiÜk? visureigio automobilio vairuotojas patvirtina, kad turi galiojant? B kategorijos vairuotojo pa×ym?jim?, kad automobilis yra registruota transporto priemon? ir yra pra?jusi valstybin? technin? ap×i?r?.

2.5  PasiraÜydamas paraiÜk? vairuotojas  prisiima vis? dalyvavimo renginyje rizik? ir atsisako bet koki? pretenzij? organizatoriams d?l jo vairuojamo visureigio automobilio gedimo, avarijos, ekipa×o nari? su×eidimo ar mirties atveju.

2.6  Dalyviai patys padengia visas savo iÜlaidas, susijusias su dalyvavimu renginyje.

2.7  Organizatoriai turi teis? savo nuo×i?ra atleisti dalyv? ar ekipa×? nuo starto mokes?io mok?jimo.


3. Ekipa×o starto mokestis:

3.1  Turist? klas?s ekipa×ui - 100 Lt (vairuotojas ir navigatorius). U× kiekvien? papildom? ekipa×o nar? mokestis - 30 Lt.

3.2  Reido klas?s ekipa×ui – 130 Lt (vairuotojas ir navigatorius).  U× kiekvien? papildom? ekipa×o nar? mokestis - 30 Lt.

 

 

4. RENGINIO DALYVI? SAUGUMO REIKALAVIMAI

4.1  Renginio metu dalyviai privalo laikytis keli? eismo taisykli?.

4.2  Renginio metu privaloma va×iuoti prisisegus saugos dir×ais.

4.3  Renginio metu dalyviai turi va×iuoti su ?jungtais artim?j? Üvies? ×ibintais, iÜskyrus brast? ?veikim? ir naudojantis gerve.

4.4  Kiekviename  automobilyje privalomas 2 l. veikiantis gesintuvas.

4.6  Kiekviename automobilyje privaloma pilnai sukomplektuota vaistin?l?.

4.7  Var×yb? metu visi esantys daiktai automobilio viduje ar iÜor?je turi b?ti patikimai pritvirtinti.

4.8  Naudojant plienin? tros? m?v?ti specialios paskirties pirÜtines.

4.9  ?veikiant SR ir dirbant su gerve b?ti atid×iais, nes ruo×e tuo pat metu gali b?ti daugiau dalyvi? ir va×iuojan?i? visureigi?.

 

5. RENGINIO METU DRAUDÄIAMA:

5.1  Vairuoti automobil? apsvaigusiems nuo alkoholio ir narkotini? med×iag?.

Nusta?ius tok? fakt?, ekipa×as diskvalifikuojamas ir jo rezultatai ne?traukiami ? suvestin?, startinis mokestis negra×inamas.

Ekipa×ui draud×iama toliau dalyvauti  renginyje.

5.2  Naudoti ×em?s ?kio technikos padangas.

5.3  Naudoti metalines grandines ant padang?.

5.4  Kabintis prie med×i? metaliniais stropais .

5.5  Va×iuoti arba lipti per naudojamus lynus ar trosus, jau prikabintus prie automobili? ar med×i?.

5.6  Tempti arba traukti automobil? jeigu tarpe yra ×mon?s. Naudotis  buksyravimo lynais ir gervi? trosais be gesinan?io audeklo.

5.7  Va×iuoti per laukus, pievas, miÜk? ne pagal legendoje ar ×em?lapyje nurodytas prov?×as.

5.8  Va×iuoti draustinio, parko, priva?i? vald? teritorija.

5.9  Kabintis u× elektros stulp? !

5.10  Kurti lau×us trasoje ir stovyklaviet?je, palikti ÜiukÜles.

5.11  Ve×ti keleivius nenumatytose visureigyje s?dimose vietose, pvz., ant kapoto, bamperi?, stogo ir pan.

5.12 Viso renginio metu – med×iokl? ir ginkl? naudojimas.

5.13  Plauti automobilius ar?iau nei 50 metr? iki vandens telkinio.

5.14  Pjauti stovin?ius sausuolius, gyvus med×ius, kr?mus.

5.15  Va×iuoti per miÜko paklot?.

 

9. REZULTAT? SKAI?IAVIMAS

Bus suskai?iuoti ir pavieÜinti.

 

10. APDOVANOJIMAI

Reido pirmosios 3 vietos – specialiais prizais.

Turizmo pirmosios 3 vietos – specialiais prizais.

 

12. NENUMATYTI ATVEJAI

12.1. Organizatoriai pasilieka teis?, atsiradus nenumatytoms s?lygoms dalinai pakeisti var×yb? reglament? ar var×yb? marÜrut?.

12.2  Organizatoriai turi teis?, atsiradus nepalankioms renginiui aplinkyb?ms, u×daryti SR ir nukreipti dalyvius ? kit? ruo×?.

 

13. ORGANIZATORIAI

Visureigi? klubas äUtena 4x4ä

 

Kontaktai:

 

K?stutis Skeberdis                                  8 616 90098

 

Daugiau informacijos: http://www.4x4vilnius.com/forum/viewforum.php?f=8« atgalSKELBIMAI  
Draudimas internetu